En kärleksattack på svensk hiphop

2 maj 2016
En kärleksattack på svensk hiphop

“En Kärleksattack på Svensk Hiphop” drevs ambitiöst av Ametist Azordegan i hela 7 år men radioprogrammet lades tyvärr ned och från hennes egna hemsida skrev hon så här.

Efter att ha job­bat med boken i ett år inser jag att det är omöj­ligt för mig att skriva fär­digt den om jag sam­ti­digt gör Kär­lek­s­at­tac­ken eftersom pro­gram­met helt slu­kar min tid och hela min tan­ke­verk­sam­het. Mina ambi­tio­ner med Kär­lek­s­at­tac­ken har all­tid varit sky­höga så jag andas, sover och äter Kär­lek­s­at­tac­ken, varje dag, hela tiden. Sam­ti­digt är bokens resul­tat vik­tig, och den inne­bär är ett enormt arbete. Ris­ken att man mis­sar tan­ke­ba­nor och vinklar är stor om man inte lan­dar i arbe­tet när man skri­ver.